GT MASTERBATCH CO.,LTD
    
 
Vị trí hiện tại: Trang chủ> Sản phẩm

giải thích:
 Name:
Hạt màu dạ quang
 Class:
 Hạt màu đặc chủng
 Detail:
 
Bằng cách hấp thụ ánh sáng nhìn thấy, o nhung cho không co ánh sáng ma van phát ra ánh sang.

        GT MASTERBATCH CO.,LTD