GT MASTERBATCH CO.,LTD
    
 
Vị trí hiện tại: Trang chủ> Sản phẩm

giải thích:
 Name:
Hạt màu huỳnh quang
 Class:
 Hạt màu đặc chủng
 Detail:
 
Làm cho sản phẩm nhựa nhin như ánh ngọc trai cùng và màu sắc dep de

        GT MASTERBATCH CO.,LTD