GT MASTERBATCH CO.,LTD
    
 
Vị trí hiện tại: Trang chủ> Sản phẩm

giải thích:
 Name:
Hạt màu đổi nhiệt
 Class:
 Hạt màu đặc chủng
 Detail:
 
Nhựa có thể thay đổi màu khi nhiệt độ thay đổi.

        GT MASTERBATCH CO.,LTD