GT MASTERBATCH CO.,LTD
    
 
Vị trí hiện tại: Trang chủ> Sản phẩm

giải thích:
 Name:
Hạt màu biến quang
 Class:
 Hạt màu đặc chủng
 Detail:
 
Nhựa có thể thay đổi màu sắc của ánh sáng khác nhau.
 

        GT MASTERBATCH CO.,LTD