GT MASTERBATCH CO.,LTD
    
 
Vị trí hiện tại: Trang chủ> Sản phẩm

giải thích:
 Name:
Hạt màu Đá cẩm thạch đá granit
 Class:
 Hạt màu đặc chủng
 Detail:
 
Các sản phẩm nhựa có thể đạt được cùng một màu sắc của đá cẩm thạch hoặc đá granit có hiệu lực.

        GT MASTERBATCH CO.,LTD